Onderzoek wijst uit: EV-rijders zien voordelen slim laden

NewMotion deed onderzoek onder bijna 5000 EV-rijders uit meer dan twaalf landen. Bijna 1600 van deze respondenten komen uit Nederland. Lotte Gardien, Gedragsonderzoeker bij ElaadNL en Nazir Refa, Data Analist bij ElaadNL, selecteerden een aantal antwoorden op vragen over Smart Charging, oftewel slim laden. Welke lessen kunnen we daaruit trekken?

Profiel van de Nederlandse EV-rijder

De bijna 1600 Nederlandse respondenten bestaan voornamelijk uit mannen (91%) en bevinden zich hoofdzakelijk in de leeftijdscategorie 40 tot en met 60 jaar (65%). Meer dan de helft van de respondenten (57%) rijdt een volledig batterij elektrisch voertuig (BEV) en de overige 43% rijdt een plug-in hybride voertuig (PHEV). Veruit de meeste PHEV-rijders hebben hun voertuig al vóór 2017 aangeschaft (76%). Dit in tegenstelling tot de meeste BEV-rijders: zij hebben hun voertuig juist in 2017 en 2018 aangeschaft (67%). Een derde van de totale populatie kocht hun voertuig via een eigen bedrijf.

Op de vraag wat beweegredenen zijn om te kiezen voor een elektrische auto zijn de meest gegeven antwoorden: willen bijdragen aan een beter milieu, willen profiteren van lagere belastingen en overheidssubsidies, en gewoon liever een elektrische auto dan een traditionele auto hebben. Zie figuur 1 voor de exacte percentages en het onderscheid tussen BEV- en PHEV-rijders. Opvallend is dat beduidend meer PHEV-rijders aangeven de lagere belastingen en subsidies belangrijk te vinden.

Figuur 1: Redenen om te kiezen voor een EV

1._Redenen_om_te_kiezen_voor_een_EV

Laadgedrag

Meer dan 70% van de respondenten heeft thuis een laadpunt. Dit geldt zowel voor BEV- als PHEV-rijders. Dit is opvallend omdat ElaadNL veronderstelde dat vrijwel elke BEV-rijder en iets meer dan de helft van de PHEV-rijders, een eigen oprit met thuislaadpunt heeft. Ruim 30% van de BEV-rijders (n=293) heeft een thuislaadpunt met een laadvermogen van ten minste 11 kW. Bij de PHEV-rijders is juist een thuislaadpunt met een laadvermogen van 3,7 kW of minder dominant (34%).

Slim Laden

Slim laden is in de enquête als volgt uitgelegd: ‘wanneer een elektrisch voertuig oplaadt op momenten dat er veel (hernieuwbare) energie beschikbaar is. Wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is, zal het elektrische voertuig niet of langzamer laden. Dit balanceren van het net kan resulteren in lagere laadkosten voor EV-rijders en een positieve impact op het milieu.’ Meer dan 70% van de respondenten zegt gebruik te willen maken van slim laden. Zie figuur 2 voor de meest gegeven redenen. Opvallend is dat ‘in balans houden van het elektriciteitsnet’ als belangrijkste reden wordt genoemd.

Figuur 2: Redenen om slim te laden

2._Redenen_om_slim_te_laden

Ook is aan de respondenten gevraagd in hoeverre ze het eens zijn met de stelling ‘Regelmatig slim laden (gebruiken) zou handig zijn voor me’, zie figuur 3. Bijna de helft van alle EV-rijders onderschrijft deze stelling geheel of in een zekere mate.

Figuur 3: ‘Regelmatig slim laden (gebruiken) zou handig zijn voor me’

3._Regelmatig_slim_laden_gebruiken_zou_handig_zijn_voor_me

Naast de positieve houding tegenover slim laden, biedt het onderzoek ook handvatten voor de verdere acceptatie van slim laden in de praktijk.

Figuur 4: ‘Ik heb er vertrouwen in dat ik regelmatig slim laden kán gebruiken’

4._Ik_heb_er_vertrouwen_in_dat_ik_regelmatig_slim_laden_kan_gebruiken

Op de vraag in hoeverre mensen er vertrouwen in hebben dat ze ook regelmatig slim kúnnen laden antwoordt circa 15% bevestigend (figuur 4). Er is niet doorgevraagd waarom mensen weinig vertrouwen hebben. Het zou kunnen betekenen dat mensen niet weten hoe ze slim kunnen laden, maar dit is speculatie.

Figuur 5: ‘Hoe belangrijk is het voor u dat uw elektrische auto onmiddellijk wordt opgeladen bij thuiskomst of aankomst op kantoor gezien de voordelen van slim laden?’

5._Onmiddellijk_opladen_bij_thuiskomst

Figuur 5 geeft weer hoe belangrijk respondenten het zeggen te vinden om meteen te beginnen met laden bij aankomst gezien de voordelen van slim laden. Circa dertig procent zegt dit (helemaal) niet belangrijk te vinden en ongeveer veertig procent vindt dit (zeer) belangrijk. Slim laden kan betekenen dat een EV later op een optimaler tijdstip gaat laden.

Figuur 6: ‘Hoe belangrijk is het voor u dat uw elektrische auto altijd laadt op maximaal vermogen, gezien de voordelen van slim laden?’

6._maximaal_laden_smart_charging

Figuur 6 laat een vergelijkbare verdeling zijn als bij figuur 5, maar dan voor de vraag hoe belangrijk mensen het vinden dat de auto altijd laadt op maximaal vermogen, gezien de voordelen van slim laden. Het grootste gedeelte van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat de auto altijd laadt op maximaal vermogen. Slim laden kan betekenen dat een EV niet altijd op maximaal vermogen laadt, maar soms ook langzamer omdat er een piek is in de vraag naar elektriciteit.

Figuur 7: ‘Hoe belangrijk is het voor u dat uw batterij altijd volledig opgeladen wordt (100%)?’

7._Hoe_belangrijk_is_het_voor_u_dat_uw_batterij_altijd_volledig_opgeladen_wordt

Tot slot zien we in figuur 7 dat het overgrote deel (60 %) van de respondenten het (zeer) belangrijk vindt dat de batterij van de accu volledig wordt opgeladen. Overigens is dit in de praktijkproeven die gehouden worden met slim laden ook vrijwel altijd het geval.

De antwoorden in deze grootschalige enquête bieden belangrijke handvatten om Smart Charging zo in te richten en er zodanig over te communiceren dat het draagvlak hiervoor zo groot mogelijk wordt. De resultaten tonen verder dat EV-rijders belangstelling hebben voor Smart Charging, maar laten ook zien dat EV-rijders het belangrijk vinden om hun dagelijkse mobiliteitspatroon vast te kunnen houden. Betere informatievoorziening en verdere ontwikkeling van EV’s (bijvoorbeeld grotere accu’s) kunnen bijdragen aan de adoptie van Smart Charging door EV-rijders. Zo kan optimaal gebruik gemaakt worden van stroom uit zon en wind en kunnen grote aantallen elektrische auto’s opladen binnen de mogelijkheden die het stroomnet biedt.

Over de EV driver survey 2018/2019 van NewMotion: NewMotion deed online onderzoek onder circa 5000 mensen in december 2018, waarvan bijna 1600 Nederlandse respondenten. Met dank aan NewMotion voor het delen van de resultaten van de EV-driver survey.

Our latest news